OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

Společnost 4B Consulting s.r.o.  se sídlem Minská 774/6, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ: 05063108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257750 (dále jen „4BC“) je poskytovatelem vzdělávacích, rozvojových a poradenských služeb.

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi 4BC a klientem, kterým může být fyzická či právnická osoba (dále jen „klient“). Obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné. Obchodní podmínky mohou být ze strany 4BC měněny či doplňovány, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. Objednávky služeb

Objednávku služeb je možné provézt pouze písemnou formou přes objednávkový formulář uvedený na internetových stránkách www.4bc.cz nebo e-mailem. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta, název a termín vzdělávací akce, o kterou se jedná.

Smluvní vztah mezi 4BC a klientem vznikne na základě doručené objednávky vyplněné klientem na internetových stránkách www.4bc.cz nebo zaslané klientem na e-mail info@4bc.cz nebo najiný platný mail společnosti 4BC.

Objednávky jsou zpracovávány chronologicky od nejdříve příchozích až do naplnění kapacity vzdělávací akce. Zrušení objednávky klienta z důvodu naplnění kapacity probíhá písemnou formou na e-mail uvedený v objednávce.

  1. Storno podmínky

Storno objednávky je možné provádět pouze písemnou formou na e-mail info@4bc.cz.

V případě storna objednávky ve lhůtě 14 – 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny vzdělávací akce.

V případě storna objednávky během posledních 4 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce (nebo při neúčasti bez předchozího odhlášení) je účtován stornopoplatek ve výši 100 % ceny vzdělávací akce.

Storno poplatek není účtován v případě, že klient vyšle na danou akci v daném termínu náhradního účastníka.

4BC si vyhrazuje právo na případné změny v programu či místa konání. Pokud dojde ke změně nebo zrušení vzdělávací akce, bude klient neprodleně informován na e-mailovou adresu, která byla uveden v objednávce. 

V případě zrušení vzdělávací akce ze strany 4BC má klient nárok na vrácení účastnického poplatku, který byl uhrazen. Vrácení účastnického poplatku bude provedeno převodem na účet klienta, a to nejpozději do 14 pracovních dnů.

  1. Platba a platební podmínky

Klient se zavazuje uhradit 4BC odměnu za vzdělávací akci, a to před zahájením vzdělávací akce. Odměna nezahrnuje ubytování v místě konání a náklad na dopravu z místa a do místa konání vzdělávací akce.

Odměna je splatná na základě zálohové faktury vystavené ze strany 4BC klientovi. Po uhrazení zálohové faktury je klientovy zaslán daňový doklad.

Platby probíhají pouze bezhotovostním stykem, a to převodem na účet 4BC.

Účet pro platbu v CZK:

Fio banka, a.s.

č. ú.:             2801093752/2010

IBAN:            CZ0420100000002801093752

BIC/SWIFT:    FIOBCZPPXXX

Účet pro platbu v EUR:

Fio banka, a.s.

č. ú.:             2601093758

IBAN:            CZ4520100000002601093758

BIC/SWIFT:    FIOBCZPPXXX

4BC je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně 4BC bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena zákonná sazba DPH.

V případě prodlení klienta s placením peněžitých pohledávek vzniká 4BC nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, zaměstnavatel a informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace obchodního vztahu, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby).  

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat 4BC o jakékoliv změně v osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů klienta může 4BC pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být 4BC předávány třetím osobám.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobru neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu 4BC povinna tuto informaci poskytnout.

  1. Odstoupení od smlouvy a další ujednání

4BC může odstoupit od poskytování služeb zejména z důvodu zrušení vzdělávací akce. V takovém případě musí 4BC o zrušení klienta informovat písemně na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce klienta.

4BC může odstoupit od poskytování služeb v případě, že klient poruší obchodní podmínky či obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

4BC je oprávněna používat logo a název firmy či jméno klienta pro marketingové účely.  

Kontaktní údaje 4BC jsou e-mail: info@4bc.cz, tel.: +420 737 479 003.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.  

4B Consulting s.r.o.